11 July 2024

Sumber: Freepic

Ngakunya bertanah air satu,

tapi tanahnya dibikin malu melulu

Ngakunya berbangsa satu,

tapi hobinya ribut melulu

Ngakunya berbahasa satu,

tapi bahasanya hoax dan caci maki melulu

(Asep Herna)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *